Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Bitva u Kolína a válka zvaná "Sedmiletá"

Mohyla na vrchu BedřichovSedmiletá válka proběhla v letech 1756-1763 a je považována za 1. celosvětové válečné střetnutí (bojovalo se totiž na ploše do té doby nepředstavitelné – v Evropě, Americe, Asii a na oceánech). Kromě Rakouska a Pruska se jí zúčastnily také Británie, Francie, Rusko, Římsko-německá říše a Švédsko. Bitva u Kolína byla jen jedním z mnoha střetnutí, ke kterým v této válce došlo. Název bitvy zněl původně „u Chocenic a Plaňan“ a označení „u Kolína“ je tedy novodobé.

Bitva sama proběhla 18. 6. 1757 a střetly se v ní rakouská armáda Marie Terezie vedená maršálem Daunem a pruská armáda vedená samotným pruským králem Friedrichem II. (asi 54 000 mužům velel Daun, proti němu stálo asi 34 000 Prusů). Daun se tehdy ocitl v historicky významném postavení. Praha byla obležena Prusy a do maršála byla vkládána veškerá naděje, že město vyprostí z obležení a vyžene Prusy z českého království. Friedrich II. ale nečekal u Prahy a vydal se Daunovi vstříc. Jejich následné střetnutí a vítězství Dauna u Kolína bylo pak právem oslavováno jako „znovuzrození monarchie“. Kdyby byl totiž maršál Daun poražen, Marie Terezie už by neměla jinou armádu a Prusové by zřejmě táhli na Vídeň. To by pravděpodobně vedlo k uzavření příměří, ve kterém by Marie Terezie ztratila území českého království, jež bylo tehdy nejrozvinutější částí monarchie.

Vrch nad Novou Vsí I. v jedné fázi bitvy posloužil pruském králi jako velitelské stanoviště. Nachází se sice mimo území bojiště, byly zde však umístěny některé dělostřelecké baterie. Právě po poraženém pruském králi Friedrichovi II. (česky Bedřich) nese kopec dodnes jméno Bedřichov.

Fotogalerie rekonstrukcí bitvy u Kolína >>>

The Battle of Kolín and the Seven Years‘ Wars

Ukázka z oslav výročí bitvy u KolínaThe Seven Years‘ War in 1756-1763 is considered the first world spread war conflict, the war included an unprecedently great area – Europe, America, Asia and the oceans. Except Austria and Prussia, also Britain, France, Russia, German Empire and Sweden took part in this war. Originally, the name of the battle was „the Battle of Chocenice and Plaňany“. The name „Battle of Kolín“ is newer. The battle happened on 18 June 1757 between the Austrian Army of Maria Theresia led by Marshal Daun and the Prussian Army led by the Prussian king Friedrich II (roughly 54 000 men under the Daun’s command against 34 000 Prussians). Historically, Daun appeared in a significant position. Prague was besieged by Prussians and Marshal Daun was given all the hopes to liberate the city and force the Prussians out of the Czech Kingdom. Friedrich II did not wait in Prague though but moved toward the Daun’s Army. Their clash and Daun’s victory at Kolín was celebrated truly as a „rebirth of the monarchy“. If Daun had lost the battle, Maria Theresia would not have had any other army available and the Prussians would probably attack Vienna. The result would probably be a ceasefire that would cost Maria Theresia the loss of the Czech Kingdom as the most developed part of the monarchy. The hill above Nová Ves I took part in the battle as a commanders‘ observation post and a position of some artillery batteries even though it was located outside the actual battlefield. The hill was named as Bedřichov Hill after the defeated Prussian king Friedrich II (Bedřich in Czech).

Photo Gallery >>>

 

Die Schlacht bei Kolín und der Siebenjähriger Krieg

Ukázka z oslav výročí bitvy u Kolína - Páni z KolínaDer Siebenjähriger Krieg wurde in den Jahren 1756 – 1763 geführt und er wird als der erste weltweite Kriegszusammenstoß angesehen. Es wurden nämlich Kämpfe auf einer bis zu diesem Zeitpunkt unvorstellbaren Fläche geführt – in Europa, in Amerika, in Asien und auf den Ozeanen. Neben Österreich und Preußen haben an diesem Krieg Großbritannien, Frankreich, Russland, das Römisch-deutsche Reich und Schweden teilgenommen. Die Schlacht bei Kolín war nur ein von vielen Zusammenstoßen, zu denen es während dieses Krieges kam. Der Name der Schlacht trug ursprünglich die Bezeichnung „bei Chocenice und Plaňany“ und die heutige Bezeichnung „bei Kolín“ ist neuzeitlich. Zu der eigentlichen Schlacht kam es am 18.6.1757 und es stießen das österreichische Heer der Maria Theresia, geführt von Marschall Daun, und das preußische Heer, geführt von dem preußischen König Friedrich II., aufeinander (ca. 54 000 Männer unter der Führung von Daun gegen ca. 34 000 Preußen). Daun war damals in einer historisch bedeutenden Lage. Prag war von Preußen belagert und man legte die ganze Hoffnung in den Marschall, dass er die Stadt von der Belagerung befreit und vertreibt Preußen aus dem Tschechischen Königreich. Friedrich II. wartete aber nicht bei Prag und marschierte dem Daun entgegen. Deren folgender Zusammenstoß und der Sieg von Daun bei Kolín wurden danach zu Recht als „Neugeburt der Monarchie“ gefeiert. Hätte man nämlich Marschall Daun und sein Heer besiegt, hätte Maria Theresia kein weiteres Heer und die Preußen wurden weiter nach Wien ziehen. Das würde höchstwahrscheinlich Schließung eines Waffenstillstandes zu Folge, durch die Maria Theresia das Tschechische Königreich, der meist entwickelte Teil der Monarchie, verlieren würde. Der Hügel über Nová Ves I diente dem preußischen König in einer Etappe der Schlacht als sein Kommandostandort. Er liegt zwar außerhalb des Schlachtfeldes, es waren hier aber einige Artilleriebatterien stationiert. Nach in der Schlacht geschlagenem preußischen König Friedrich II. (tschechisch Bedřich) trägt bis heute der Hügel den Namen Bedřichov.

Foto-Galerie >>>