Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Z historie

V kronice pana Hájka se vypravuje, že poblíž dnešní obce Nové Vsi I při břehu labském, stávala osada Serčov. Pro časté povodně osadníci toto místo opustili a opodál na úpatí blízkého vrchu si vystavěli bydliště nové a nazvali je Nová Ves. Nejstarší záznam o Nové Vsi je z roku 1290, kdy Hynek z Dubé prodal Novou Ves spolu s několika dalšími, cisterciáckému klášteru Sedleckému u Kutné Hory. Z dalších písemností se dovídáme o faře a to poprvé r.1352. Farní kostel sv. Václava stojí uprostřed návsi, dříve obklopen dnes již zrušeným hřbitovem. Z původní stavby pocházející asi z XII. století se zachoval čtvercový presbytář s křížovou klenbou. V roce 1437 se Nová Ves dostává ke kolínskému panství a to darem císaře Zikmunda Bedřichovi ze Strážnice. Nová Ves patří mezi obce, jichž se přímo dotýká památný den 18.6.1757, den bitvy u Kolína. V tento den stál na blízkém vrchu pruský král Bedřich II. a řídil odtud bitvu. Po něm byl vrch nazván Bedřichovem. Na paměť vítězství vojsk Marie Terezie se na vrchu Bedřichově tyčí pozdně empírový jehlan, postavený kolem r.1840 V.Veithcem. V roce 1774 byla v obci zřízena farní škola. V roce 1873 měla škola dvě třídy, ale vlastní školní budova byla postavena v roce 1888. Další částí obce je Ohrada. Tato osada vznikla kolem roku 1778, kdy byl zrušen panský dvůr, na jehož pozemcích stávala ohrada pro dobytek. Po jeho zrušení zakládá se zde osada nazvaná Ohrada. Nová Ves I. leží v krásném úseku Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou. Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního. Na začátku tisíciletí má katastrální území obce Nová Ves I. rozlohu 1120 ha a čítá včetně Ohrady, Klavar a Chaloupek 1068 obyvatel. Poslední přidělené číslo domu v Nové Vsi je čp.276, na Ohradě čp.132. Zde je několik Zajímavých historických pohlednic.

English flag - En langHistory of Community Nová Ves I

The Chronicle by Tadeáš Hájek of Libočany tells about a Serčov settlement that used to be located near the current village of Nová Ves I at the embankment of Labe river. The settlers abandoned the place because of frequent flooding and established a new inhabitation at the bottom of a nearby hill which was given a name Nová Ves. The oldest record about Nová Ves is from the year 1290 when Hynek of Dubá sold Nová Ves together with other villages to the Cistercian monastery in Sedlec at Kutná Hora. Other documents mention the vicarage, for the first time in 1352. The parish Church of St. Wenceslas, originally surrounded by a cemetery, is located in the middle of the village square. The square- shaped presbytery with a cross vault is a remaining part of the original church composition from 12th century. In a year 1437 Nová Ves becomes a part of the Kolín domain as a gratuity from Emperor Zikmund to Bedřich of Strážnice. Nová Ves is among the villages directly included in the memorable day of the Battle of Kolín, 18 June 1757. On that day, the Prussian king Friedrich II (Bedřich in Czech) was standing and commanding the battle from the top of the nearby hill. The hill was named after him as Bedřichov. In the memory of the victorious army of Maria Theresia, the late Emperial style pyramid built by V.Veithc around 1840 dominates the Bedřichov Hill. In 1774 a parish school was established in the village. The school had two classes in 1873 but the school building was built in 1888. Another part of the village is Ohrada („pound“ in English). This settlement was established around 1778 after the manor-house was liquidated. Part of the estate was also a pound for cattle. After the liquidation of the manor-house a new settlement called Ohrada („pound“) is established at the same place. Nová Ves I is located in the beautiful part of Labe river. Both banks of the straightened riverbed are remains of the original wolds of the Labe river permeated by riparian forest and former sections of meandering riverbed with rich flora and fauna. This scenery still offers a number of possibilities for a recreation. Cadastral area of Nová Ves I is 1120 hectars in the beginning of the new millenium. The village has 1068 inhabitants, including the settlements of Ohrada, Klavary and Chaloupky. The last given house number is No. 276 in Nová Ves and No. 132 in Ohrada.

German flag - German textGeschichte Gemeinden Nová Ves I

In der Chronik von Herrn Hájek wird berichtet, dass in der Nähe der heutigen Gemeinde Nová Ves I am Ufer der Elbe eine Siedlung stand, die den Namen Serčov trug. Da die Siedlung oft von Hochwasser aufgesucht wurde, haben die Siedler diesen Ort verlassen und unweit am Fuß des nahe liegenden Hügels haben sie eine neue Siedlung erbaut und nannten diese Nová Ves (Neues Dorf). Die älteste Aufzeichnung über Nová Ves stammt aus dem Jahr 1290, als Hynek z Dubé das Dorf mit einigen weiteren Ortschaften an Zisterzienserkloster in Sedlec bei Kutná Hora verkaufte. Aus weiteren Schriftstücken erfahren wir von einem Pfarrhaus, das erstemal im Jahr 1312. Die St. Wenzelpfarrkirche steht in der Mitte des Dorfplatzes und war in der Vergangenheit von einem Friedhof umgeben, der längst aufgelöst wurde. Von dem Ursprungsbau aus dem XII. Jahrhundert ist nur der quadratische Presbyter mit Kreuzgewölbe erhalten geblieben. Im Jahr 1437 wurde Nová Ves zu einem Teil des kolinischen Herrenhofes und das durch ein Geschenk des Kaisers Siegmund Friedrich aus Strážnice. Nová Ves gehört zu Dörfern, die unmittelbar mit dem Gedenktag 18.6.1757, den Tag der Schlacht bei Kolín, verbunden sind. An diesem Tag stand auf dem unweiten Hügel preußischer König Friedrich II. und führte von hieraus die Schlacht an. Nach ihm wurde der Hügel Bedřichov (Friedrichshügel) benannt. Als Andenken an den Sieg der Armee von Maria Theresia erhebt sich auf dem Hügel eine spät Empirepyramide, die um das Jahr 1740 von V. Veith erbaut wurde. Im Jahr 1774 wurde im Dorf eine Pfarrschule gegründet. Im Jahr 1873 hatte die Schule zwei Klassen, das eigene Schulgebäude wurde jedoch erst im Jahr 1888 erbaut. Einen weiteren Teil der Gemeinde bildet auch Ohrada („Auslauf“). Diese Ortschaft ist um das Jahr 1778 entstanden, als der Herrenhof aufgehoben wurde. Auf seinen Grundstücken stand ein Viehauslauf. Nach dieser Aufhebung wurde hier eine Ortschaft gegründet die den Namen Ohrada trägt. Nová Ves I liegt im herrlichen Abschnitt der Elbe, wo an beiden Ufern des günstigen begradigten Flussbettes Reste der einstigen Elbeaue sich befinden, die von Auewäldern wie auch von Teilen der alten Elbemäander mit reicher Fauna und Flora umgeben sind. Diese Landschaft bietet immer noch viele passive wie auch aktive Erholungsmöglichkeiten. Am Anfang des Jahrtausends hat das Katastergebiet der Gemeinde Nová Ves I eine Fläche von 1120 Ha und zählt 1068 Einwohner einschl. Ohrada, Klavary und Chaloupky. Die letzte zugeteilte Hausnummer in Nová Ves ist Nr. 276 und in Ohrada Nr. 132.