Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Kultura

Nová Ves I památky, lokality

Chráněné území - Skalka u Velimi

Chráněné území Skalka u Velimi

Naleziště zkamenělin křídové fauny a geologické formace křídových hornin "Libické luhy" – přírodní památka (v seznamu evropsky významných lokalit) - 1553,48 ha

Typy přírodních stanovišť:

 • Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition.
 • Vlhkomilná vysoko-bylinná lemovaná společenstva nížin a horského až alpínského stupně.
 • Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii.
 • Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým.

Druhy:

 • Kuňka ohnivá
 • Páchník hnědý
 • Roháč obecný

"Lůmky u Bedřichova" – významný krajinný prvek. Do lokality je začleněno známé návrší Bedřichov s několika drobnými křídovými lůmky. Jedná se o klasickou Fričovu lokalitu příbojové facie cenomanu. Je zde pravděpodobně zastoupen starší, jinde nezastižený sedimentační cyklus písčitých vápenců s rudisty, které se v podobě valounků objevují ve vyšších souvrstvích. Místy je vyvinuta fosfatizace. Lom u Nové Vsi s nalezištěm zkamenělin křídové fauny a geologické formace křídových hornin.

Lidová architektura:

 1. Železný křížek na kamenném podstavci s železným plůtkem – Ohrada Legerovo nám. 
 2. Kamenný křížek na kamenném podstavci – Nová Ves I Václavské nám. 
 3. Kamenný křížek s plotem - na původním rozcestníku silnice z Kolína na Poděbrady a Velim 
 4. Zvonice na Ohradě z roku ????? 
Zapsané kulturní památky Nová Ves I 10571 …    826

Areál kostela sv. Václava    826/1 kostel sv. Václava    

Neznámo od kdy stála na místě kostela sv. Václava malá, neúhledná kaple. Z písemností se dovídáme o faře a to poprvé v r.1352. Z původní stavby asi ze XII. století se zachoval čtvercový presbytář s křížovou klenbou, uzavřenou svorníkem s reliéfem beránka. Nad kněžištěm se zvedá mohutná věž. Kdysi tu bylo zavěšeno pět dobře sladěných zvonů, dnes jsou zavěšeny a funkční pouze dva. 

Kostel sv. Václava v Nové Vsi INěkolik důležitých dat z historie kostela sv. Václava:

 • 1835 - Stará loď stržena a postavena loď nová, starobylé kněžiště zůstává 
 • 1886 - Přestavěn ve slohu novorománském, kněžiště zůstává
 • 1917 - Svržen starý zvon a rozlit na kanony
 • 1932 - Zavěšeny nové zvony - velký ke cti sv. Václava (asi 800 kg) - střední ke cti Božského srdce (asi 500 kg) - umíráček (asi 40kg) V tomto roce bylo na věži pět funkčních zvonů.
 • 1934 - Obnovena vnější fasády a starý hřbitov upraven na park
 • 1942 - Sejmuty čtyři zvony a odvezeny na výrobu děl
 • 1945 - Nalezen starý zvon s datem výroby 1550 a zvon malý
 • 1994 - Oprava věže a část fasády
 • 2004 - Oprava věžních hodin - Oprava čelní fasády kostela 826/2 socha sv. Jana Nepomuka původně umístěná u farní budovy, v roce 1960 přemístěna do areálu kostela sv. Václava. 826/3 ohradní zeď s plotem 879 - památník bitvy u Kolína na Bedřichově Na vrchu Bedřichově (kóta 275) se vypíná kamenný obelisk, zbudovaný v letech 1840 – 1842 Václavem Veithem; označuje velitelské stanoviště pruského krále v poslední fázi bitvy a shromaždiště jeho jezdectva před zahájením ústupu. 

 

MOŽNOSTI CVIČENÍ NA OÚ:

KAZDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK PROBÍHÁ PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ŽEN S IVOU OD 19.00-20.00 HODIN.

OD 18.00 PONDĚLÍ A ČTVRTEK -JÓGA...NUTNO OBJEDNAT

FITKO: PONDĚLÍ     17.00-20.00 HOD.

           ČTVRTREK   17.00-20.00 HOD.

 

ÚTERÝ OD 10.00 HOD.  CVIČENÍ S NEJMENŠÍM

                 15.30 HOD   CVIČENÍ DĚTI